Algemene bepalingen

Aanmelden

U kunt zich via de website of telefonisch aanmelden bij de praktijk. Zodra er plek is in het rooster van de logopedist wordt er contact opgenomen om een afspraak te maken. Vanaf het moment dat er een afspraak gemaakt is zijn de onderstaande bepalingen van toepassing.

Verwijzing

Als u voor vergoeding van de behandeling in aanmerking wilt komen dient u een verwijsbrief van een arts te hebben. Dit kan uw eigen huisarts zijn maar ook bijvoorbeeld een specialist zoals KNO-arts, kinderarts of revalidatie arts.

Tarieven

De wettelijk adviestarieven binnen de gezondheidszorg werden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa. Sinds 2017 zijn de tarieven echter vrijgegeven. Iedere zorgverzekeraar hanteert andere tarieven.
Eerste zitting anamnese, onderzoek en dossier: €60,-
Reguliere zitting: €30,-
Overleg met derden (bv de school): €60,-
Verslaglegging (uitgebreid) aan derden (bv de school): €60,-
Verzuimnota: €30,-
Overleg en verslaglegging aan derden worden niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar maar bij de aanvrager. Een verzuimnota kunt u nergens declareren. Die dient u rechtsreeks aan de praktijk te voldoen.

Vergoedingen

De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik (nog) geen contract mee heb, kan ik per direct het contract aanvragen. Het contract gaat dan in op de 1ste van de daarop volgende maand. De logopedische behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd en volledig vergoed.
Voor logopedie wordt uw eigen risico aangesproken. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Bent u niet verzekerd, dan dient u de behandelingen zelf bij aanvang van de zitting te betalen. De praktijk beschikt hiervoor over een PIN-apparaat. U ontvangt een betalingsbewijs via de mail. Uiteraard kunt u aan het eind van de maand wel een overzicht van de behandelingen ontvangen.

De eerste behandeling

De eerste zitting duurt 30-60 minuten. In deze zitting wordt het logopedisch probleem in kaart gebracht en wordt samen met de cliënt het logopedisch elektronisch dossier ingevuld.
Neem bij het eerste bezoek altijd het nummer van uw zorgverzekering en een identiteitsbewijs mee. Als u voor uw kind komt, probeer u dan voor te bereiden door over de volgende elementen vast na te denken: hoe verliep de zwangerschap en de bevalling, hoe dronk uw kind in de eerste maanden, hoe sliep uw kind, waren er bijzonderheden ten aanzien van de motorische ontwikkeling, het gehoor, wassen en aankleden, tandenpoetsen, eten en drinken. Hoe verliep de spraak-taalontwikkeling tot nu toe. Maakt uw kind gemakkelijk contact met leeftijdsgenootjes.
Na de eerste zitting wordt het globale behandelplan besproken. Tevens wordt de behandelovereenkomst gesloten.

Vervolgbehandeling

Een reguliere logopedische behandeling duurt 30 minuten.
Een zitting préverbale logopedie duurt 60 minuten (Eet- en drinkbegeleiding bij baby's en jonge kinderen).
Voor huisbezoeken geldt een toeslag en kan alleen plaatsvinden als de verwijzer dit specifiek aanvraagd.
In het vervolg van de behandeling worden de behandeldoelen opgesteld en de middelen en mogelijkheden bekeken om de doelen te behalen. Vaak is het noodzakelijk de therapie elementen thuis verder te trainen. Houd er rekening mee dat er dagelijks 2 tot 3 korte oefenmomenten moeten zijn van ongeveer 5 minuten om de doelen te behalen. Indien er niet of te weinig getraind wordt, kan er besloten worden de behandeling te staken wegens gebrek aan inzet.
Over het algemeen vindt de behandeling op een vast tijdstip plaats, vaak 1 à 2 keer per week. Zijn er meerdere bijeenkomsten per week noodzakelijk, zal dat eerst overlegd worden met de verwijzer en de verzekeraar. De behandeling vindt meestal plaats in de praktijk ruimte. Alleen als de verwijzer hiervoor de indicatie geeft kan ik voor de behandeling ook bij u thuis komen. De huisbezoeken zijn bedoeld voor de behandeling van baby's, van kinderen met eet- en drinkproblemen en cliënten die niet mobiel genoeg zijn om een praktijk te bezoeken.
Het kan gebeuren dat u thuis tijdens het oefenen op problemen stuit of dat u vragen heeft over de behandeling. Neemt u dan telefonisch of via de mail contact op. U hoeft niet tot de volgende behandeling te wachten.
U kunt ook bij mij terecht voor adviezen en voorlichting over de behandelgebieden of u kunt dat via deze website doen.
Heeft u opmerkingen of klachten over de begeleiding, behandeling of over de gang van zaken, laat u dat dan weten.

Een behandeling annuleren

Het kan altijd gebeuren dat u uw afspraak niet kunt nakomen.
De praktijk is 24 uur per dag via de website of sms bereikbaar (06-29.34.36.79)
Indien de zitting korter dan 12 uur voor aanvang wordt afgezegd wordt deze in rekening gebracht met een verzuimnota tenzij er sprake is van overmacht. Met overmacht wordt bedoeld: een acuut ernstige ziekte waarvoor een ziekenhuisbezoek noodzakelijk is van u zelf of uw kind/partner/ouder, een ongeval van uzelf of uw kind/partner/ouder of een sterfgeval in uw familie.
De verzuimnota kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.
Bij ziekte of ander onverwacht verzuim van de logopedist kan de zitting altijd op een ander tijdstip worden ingehaald.
De praktijk is geheel rookvrij. Zorg er voor dat u niet in de rook zit voordat u de praktijk binnengaat.
Iedere cliënt kan plaatsnemen in de wachtruimte. In de wachtruimte is een MINIBIEB gevestigd. U kunt er lekker lezen, boeken lenen of ruilen tegen een boek dat u zelf niet meer leest. De wachtruimte grenst aan de behandelruimte. Lawaai, muziek en hard spreken kan overlast geven in de behandelruimte. Probeer daar rekening mee te houden.
Geef een wijziging in uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door.
In de schoolvakanties blijft het mogelijk om logopedie af te spreken. De praktijk zal dan wel beperkt geopend zijn.
De praktijk is niet aansprakelijk voor schade of kwijtraken van eigendommen van bezoekers of cliënten. U kunt al uw eigendommen gewoon mee naar binnen nemen.

Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor
logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.