Sensorische integratie

Waarnemen gebeurt door middel van de zintuigen. De zintuigen voorzien ons bewust en onbewust van informatie over ons eigen lichaam en de omgeving. De hersenen hebben de taak de binnenkomende zintuiglijke informatie op te nemen en zo te verwerken dat deze leidt tot een adequate reactie op de binnenkomende prikkels. Dit verwerkingsproces van de zintuiglijke informatie heet sensorische integratie (SI)

mondademen_lipsluiting Eenvoudig gezegd is sensorische integratie de mogelijkheid om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie aan elkaar te verbinden zodat we er op een juiste manier op kunnen reageren.

Sensorische Integratie therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen. De therapie richt zich op het belang van een goede integratie van de zintuigprikkels, de sensorische integratie.

We krijgen deze informatie binnen via onze zintuigen: gehoor, evenwichtsorgaan, spiergevoel, tast, ogen, reuk en smaak.

De problemen van het kind kunnen we onderverdelen in vier groepen:

  • Motorische problemen
  • School / leerproblemen
  • Gedragsmatige problemen
  • Taal problemen

Als uit een gesprek met de ouder(s) blijkt dat er mogelijk een probleem is in de sensorische integratie van het kind zullen er een aantal stappen worden ondernomen:

  1. de motorische observatie
  2. het invullen van de oudervragenlijst
  3. specifiek logopedisch onderzoek
  4. aanvullende SI-observaties

Op basis van deze gegevens zal het behandelplan worden opgesteld.